Svinplågan

Svinplågan


Den vackra stad som von Platen drömt om hade bara blivit just en dröm. Den genialt tänkta stadsplanen med sina bågformade gator hade i verkligheten blivit spridda hus, illa underhållna gator och och på de obebyggda tomterna betesplats för kreatur.  Det ålåg husägarna att inhägna sina tomter väl, för att skydda sina trädgårdar från framförallt lösgående får och svin.

I protokoll 1846 fört vid sammanträde med köpingens styrande kan man läsa: "Då ändamålet med tomternas försäljning i köpingen är förfelat då de gemensamt med angränsande gator fortfarande få begagnas för åkerbrukning, fann styrelsen skäligt bestämma att alla gator och gränder skola innan siste december medelst laglig stängsel uthägnas ävensom att desamma före 15:e nästa oktober skola planeras och grusas."


Vartefter köpingen växte tilltog svinplågan och köpingen såg sig nödsakad att anställa en svinfogde. Denne person hade till uppgift att infånga lösdrivande svin på samhällets gator och föra dem till särskilt uppförda svingårdar, där ägarna fick komma och hämta dem.

Ännu en bit in på 1900-talet fanns det en svingård, ordentligt inhägnad med ett kraftigt plank.