Kyrktornsbyggen

År 1893 invigdes de mäktiga, nybyggda tornen på Uppsala Domkyrka. Tillverkning och uppsättning av järnkonstruktionen ombesörjdes av Motala Verkstad.

Byggandet av nya tornspiror på Uppsala Domkyrka 1892-93.

Men kyrktornsbygge var inget nytt för Motala Verkstad. Redan 1846 hade kyrkan i Motala fått ett riktigt kyrktorn, efter att tidigare bara haft ett mindre trätorn mitt på långhuset, en s k takryttare. Spiran, som var en järnkonstruktion monterad på de nya tornmurarna, tillverkades och uppfördes alltså av Motala Verkstad.

Kyrkan på 1860-talet. Marken nedanför bestod då av åkrar och kreatursbeten.

I samband med Motala kyrkas stora restaurering i början på 1950-talet framfördes även önskemål om en ny tornspira.Takplåten på den gamla järnkonstruktionen var genomrostad på flera ställen.


I ritningsförslaget till renoveringen av kyrkan ingick även skisser till en förhöjning av tornet, som man nu beslutade att genomföra.


Arbetet med det nya tornet påbörjades i oktober 1955 med att Motala Verkstad, som uppfört den gamla tornspiran, nu ombesörjde rivningen av densamma. Tornet skars sönder i sektioner, som firades ner i nivå med tornuret och sedan via en bom utvändigt ned till marken.


Men först skulle korset och kulan tas ned, båda av trä. När man med svetslåga skulle skära av det järnrör, som bar upp träkorset, började detta brinna. Elden kunde dock snabbt släckas, men det bar sig inte bättre än att både kors och kula lossnade. Korset fastnade dock på en åskledare och kunde senare firas ned.


Kulan, som var 1,20 meter i diameter och angripen av röta, ramlade ner till marken och gick i bitar vid nedslaget. Inuti fann man ett brandskadat dokument och fragment av ett silvermynt. Tyvärr kunde man inte utläsa mer än några enstaka ord i dokumentet, men gissningsvis innehöll det bara information om tidpunkten för uppsättandet av korset och vem som utfört arbetet.

Här har rivningen av 1846 års kyrkspira påbörjats och korset hänger på trekvart.

I fortsättningen flöt rivningsarbetet på enligt beräkningarna och snart kunde byggnadsföretagen börja med det nya tornet. Men först skulle byggnadsställningen resas.

Det tidsödande och imponerande ställningsbygget.

Byggnationen började med att tornets väggar murades på tre och en halv meter med sex fönstergluggar på varje sida, som fint harmonierade med de befintliga tre. Därpå uppsattes en ny spira av träkonstruktion, vilken täcktes med kopparplåt.

Nu är det den 8 maj och korset har hissats upp.

Korsets överkant är nu på en höjd av 57 meter över marken mot tidigare 40 meter.


Fram till den 1 juni, då de sista ställningsdelarna fördes bort, hade i medeltal 6 man arbetat 6.000 timmar med att bygga det nya tornet. Ett för tornbyggarna tidsödande moment har varit klättringen upp och ned för byggnadsställningen, även att kylan under vintern har orsakat kortare avbrott.


Söndagen den 3 juni 1956 förklarade biskop Torsten Ysander Motala kyrkas nya torn invigt vid en högtidlig ceremoni utanför kyrkan före högmässan.

Motala Kyrka i ny skrud - visst är den vacker!

Ombyggnadsarbetena på tornet utfördes på entreprenad av byggmästarna Helmer Andersson och Albin Bengtsson. Arkitekt var Kurt von Schmalensee.


I tornspiran uppsattes nya elektriska tornur av L M Ericsons konstruktion. Korset, som kröner spiran, är tillverkat av Lindqvists Verkstads AB.