Skräddare Svensson

Skräddare SvenssonStölder vid Motala Verkstad:


Ur domboken den 30/6 1893


"De den 1 juni 1893 häktade skräddaren Carl August Svensson från Motala Aspegårds ägor och förre valsverksarbetaren Johan Lundevall från Motala Verkstad, tilltalade för vid särskilda tillfällen förövade stölder av järn vid Motala Verkstad, samt inspektören Karl Eriksson vid Karlströms Bruk i Kristbergs socken tilltalad för delaktighet i vissa av de nu åtalade olovliga tillgreppen, inställa sig i närvaro av åklagaren Kronolänsman Vilhelm Nordman. Eriksson i egen person, varjämte häktade Svensson och Lundevall, som från länscellfängelset utrekvirerats, till Rätten framföras av fångvaktaren G. Pettersson. För målsäganden, Motala Verkstads Nya Aktiebolag, anmäler sig samma ombud, som vid föregående rättegångstillfällen, Ingeniören Johan Skog."


Utslag


"Emedan vad först angår tilltalade Carl August Svensson, det blivit lagligen utrett, dels att han vid fem särskilda tillfällen under detta och sistförflutet år från Motala Verkstads Nya Aktiebolag olovligen tillgripit sex stycken, på en fri och öppen plats vid Motala Verkstad, upplagda s. k. göten, av vilka det vid första tillfället tillgripna ostridigt haft ett värde av åtta kronor, det vid andra tio kronor, de vid tredje och fjerde vardera tjugofyra kronor samt de vid sista tillfället tillhopa sextiofyra kronor, dels att han i samråd med tilltalade Johan Lundevall under nästlidet år hos samme målsägande förövat tre särskilda tillgrepp av s. k. skrotjärn till ostridigt värde av, första gången, då bland det stulna jämväl funnits sex stycken s. k götavfall, tjugotre kronor 32 öre, andra gången likaledes tjugotre kronor 32 öre och tredje gången tjugofem kronor 44 öre vilket järn varit förvarat på en inhägnad plats vid verkstaden, dit tilltalade Svensson och Lundevall måste anses ha inkommit utan inbrott. Alltså och då tilltalade Svensson veterligt ej tidigare varit straffad för tjuvnadsbrott, kräver Häradsrätten, enligt 20 kapitlet 1, 9 och 14 §§ allmänna strafflagen, rättvist döma honom, Carl August Svensson, att för första resan stöld av gods till ett sammanlagt värde av tvåhundratvå kronor 8 öre, undergå straffarbete i nio månader samt att i ett år efter utståndet straff vara medborgerligt förtroende förlustig."


Skräddare Svensson har alltså på egen hand vid fem tillfällen stulit järngöten vid Motala Verkstad.


Tillsammans med Johan Lundevall har Svensson vid ytterligare tre tillfällen stulet så kallat skrotjärn, också det vid Motala Verkstad.


Det stulna järnet har fraktats upp och försålts till inspektören vid Karlströms Bruk .


Lundevall har på egen hand vid sju tillfällen stulit järngods vid Motala Verkstad, som troligen också har sålts till Karlströms Bruk.


Lundevall får samma straff som Svensson, d v s nio månaders straffarbete.


Inspektören Eriksson vid Karlströms Bruk blir frikänd, då det inte kan styrkas att han haft vetskap om att järnet varit stulet.