Fria fiskvägar i Motala StrömFria fiskvägar i Motala Ström


I Östergötland riktas påtryckningar från fiske- och andra naturvårdande organisationer mot kraftverk och myndigheter för att få till stånd fria vandringsvägar för fisk i Motala Ström och angränsande vattendrag. 


År 2014 gjordes ett stort utredningsarbete med att skissa på förbipassager vid kraftstationerna i Motala Ström och Svartån. Initiativtagare till detta jätteprojekt var främst  Motala Ströms Övre och Nedre Vattenråd rörande själva Strömmen samt Motala Ströms Sydvästra Vattenråd rörande Svartån. Östergötlands Hushållningssällskap åtog sig uppdraget som ledare för projektet, vilket till största delen var EU-finansierat genom Leader Folkungalands verksamhet i Östergötland.


Nedan karta över berörda kraftstationer.

De 14 kraftstationer som berörs i utredningen (8 i Motala ström samt 6 i Svartån).

Klicka för större bild.


Hushållningssällskapet utsåg konsultföretaget Sweco Environment AB till att utföra utredningen, vilken utmynnade i en 400 sidor lång rapport ”Förstudie kring fria fiskvägar i Motala Ströms avrinningsområde”.


Utredningen presenterades i november 2014:


Förstudie kring fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde

Utdrag ur inledningen till förstudien:


"Vattenmiljöfrågor har blivit viktigare för politiker, verksamhetsutövare, miljö- och naturvårdare, ideella organisationer och enskilda. Vattenråd har bildats för respektive vattendrag som ett sätt att utveckla frivillig samverkan mellan olika intressenter. Det finns idag goda förutsättningar för att arbeta fram och genomföra långsiktigt syftande åtgärder som minskar, och i bästa fall undanröjer, negativa ekologiska effekter av vattenresursers exploatering. En förbättring av vattenkvalitet parallellt med utveckling av attraktiva områden för naturvård, rekreation och turism är lockande och fullt möjliga målsättningar.


 I förstudien redovisas möjliga fiskvägar och för dessa uppskattade kostnader. I sammanhanget belyses relevanta prioriteringar kring föreslagna alternativ vilka syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska ramar."


Om du önskar fördjupa dig i hela utredningen, så hittar du nedan en förteckning med sidangivelser till alla kraftstationerna i det digra materialet.

Förteckning med sidangivelser i Hushållningssällskapets förstudie.