Katrinefors Bruk

Katrinefors Bruk

Kärt barn har många namn. Motala Backgårds knipphammarsmedja var det officiella namn, som återfinns i lagfartsregister och kyrkböcker tidigt. Fick namnet Katrinefors Bruk 1853. Sandbergs smedja var namnet i folkmun.


Om denna smedja finns en hel del skrivet tidigare, men det mesta är dock ganska likartat och tycks komma från samma källa ursprungligen. Jag såg dock en del oklarheter och att Vilhelm Sandberg hade gått bort redan 1891, var ingen som noterat. Zederström på Zederslund hade inte alls gått bort 1885. När jag sedan upptäckte att den disponent, som satts att sköta affärerna efter Sandbergs död, blev dömd vid Högsta domstolen 1913 till straffarbete för trolöshet mot huvudman, blev jag riktigt nyfiken. Var det kanske så att branden 1912 kom "lägligt"? Vad hade egentligen hänt?


Först lite historia:  Den äldsta kända hammarsmedjan i Motala var en knipphammare, d v s en mindre hammare med hastig gång för tillverkning av finare stänger, bult- och bandjärn, vanligen sammanbuntat i knippor. Denna anlades ”i Hertig Johans tid” i början på 1600-talet. Den var belägen på Motala Backgårds ägor nedströms Hällegården och fanns kvar på samma plats, där långt senare smederna Sandberg skulle verka.

Karta från 1857 över Kvarnön med bl a Motala Backgård. Knipphammarsmedjan är inringad.

Det finns tyvärr inga så gamla foton, men nedan en teckning från 1850-talet, som visar ganska väl hur det såg ut då. Till och med Holmspången över Strömmen är inritad.

Knipphammarsmedjan t v och Holms Västergård t h. Över Strömmen syns Holmspången.

Lars Vilhelm Sandberg föddes 1803 på Lindenäs säteri, där fadern var inspektor. I tjugoårsåldern flyttade Lars V. hemifrån och började som smedsdräng på Motala Backgårds knipphammarsmedja. Det gick bra för honom och efter några år blev han hälftenägare i smedjan. 


År 1853 köptes Backgårds knipphammarsmedja av Theodor M Berndes på Säters gård, som lät bygga ut den med en smältsmedja, där tackjärn färskades och smiddes till stångjärn. Namnet ändrades samtidigt till Katrinefors Bruk, sannolikt efter Berndes fru Katarina. Själv kunde han nu titulera sig brukspatron. Bruket höll igång sitt stångjärnssmide ännu in på 1870-talet men övergick så småningom helt till spik- och manufaktursmide (spadar och lantbruksredskap m m).


Berndes hade en bokhållare, Sven Magnus Zederström, som 1858 gifte sig med Lars Sandbergs dotter Arvida Concordia. Paret bodde på Holms Östergård, som Zederström arrenderade av Berndes. Berndes ägde förutom smedjan även alla gårdarna i Holms by inkl. kvarnar (Holms Öster-, Väster-, Mellan- och Norrgård. I slutet på 1870-talet inträder Zederström som hälftenägare i Berndes alla fastigheter i Holm.


Zederström var en driftig man och snart tog han över driften av smedjan. De av Zederström tillverkade plogarna vitsordades för sin kvalitet och sitt humana pris samt belönades på lantbruksmötena i Skänninge, Örebro och Linköping 1881 och 1882.


Troligen var det vid den här tiden som Lars V. Sandbergs son smeden Vilhelm August (svåger till Zederström) tog över driften och även räkenskaperna i smedjan. Vilhelm hade redan 1863 förvärvat ett bostadshus, som han döpte till Vilhelmsberg och som låg utmed Verkstadsvägen precis ovanför smedjan. 1882 kommer hans yngre broder Filip hem, bosätter sig på Vilhelmsberg och tar tjänst som bokhållare åt Vilhelm.  Läs särskild artikel om Sandberg-smederna längre ner.

Vilhelmsberg och Holmspången. Smedjan låg till vänster utanför bild.

Vilhelm Aug. Sandberg specialiserade sig på tillverkning av spadar och skyfflar, varav han 1885 fick stora betällningar från Tyskland.


År 1888 hölls en stor utställning med inte mindre än 73 olika spadar och skyfflar, tillverkade av plåt från Domnarvet.


Denna utställning visades på en av kronans expeditionsbåtar, vilken under sina rundresor till olika länder visade prov på svensk industri.

Det gick dåligt för herrarna Berndes och Zederström och i slutet på 1885 tvingades de att försätta sig i konkurs. Motala Folkbank, i egenskap av stor långivare, trädde in och övertog egendomarna och året efteråt lät banken försälja gårdar och smedja. Berndes och Zederström flyttade från orten, den förre till Linköping och Zederström till Stockholm. Läs mer om Berndes och Zederström längre ner på sidan.


Vilhelm Aug. Sandberg blev nu ägare till den smedja, som han nog länge betraktat som sin egen och utökade manufakturverket genom ansenliga nybyggnader. För att finansiera detta bildade han aktiebolag i mars 1890, W. Aug. Sandbergs Manufaktur AB, och utgav 300 aktier à 500 kr.

Vackert brevhuvud med fabriksmärke och etableringsår 1830, som torde vara det år då fadern Lars Vilhelm Sandberg blev delägare i smedjan.

Sandbergs illustrerade priskurant med innehållsförteckning och prisexempel. Klicka för större bild.

Glädjen blev dock inte så långvarig. Den 5 maj 1891 avlider Vilhelm Aug. Sandberg endast 60 år gammal. Dödsorsak njurlidande. Han var gift men hade inga barn.


Nu träder brodern Algot Filip Sandberg in som företagsledare, men han blir inte heller så långvarig. I februari 1892 avlider han av pulsåderbråck.


Under ett pars års tid har företaget en ingenjör Carl Wilhelm Selander som disponent. År 1895 anställs Josef Petré från Norrköping som disponent och bokhållare. Som övriga styrelsemedlemmar figurerar direktör August L. Fredriksson på Motala Spolegård och ingenjör A.C.V.P. Kjellberg. De sista kända styrelsemedlemmarna var apotekare Charles Gemzell och fabrikör Carl Asp på Klädesfabriken.

Arbetare vid Sandbergs smedja år 1908.

Natten till den 30 november 1912 utbröt brand i sliperiet som sedan tog sig över till smedjan och magasinen. Det enda som klarade sig var kontorsbyggnaden, som stod kvar ända till 1920. På övre våningen fanns en förmansbostad och där nere var kontorslokaler.


Verkstaden sysselsatte 27 arbetare, som nu blev arbetslösa. Försäkringssumman uppgick till 110.000 kr, men fabriken byggdes aldrig upp igen. Kan det ha varit så att man hade lite ekonomiska bekymmer? På begäran från ett dödsbo utfärdades ett värderingsintyg 1910, där en aktie endast värderades till 200 kr att jämföras med det nominella värdet på 500 kr.

 

Värderingsintyg utfärdat för dödsbos räkning.

Vid genomgång av bokföringen, som turligt nog hade skonats från eldsvådan, befanns brister i räkenskaperna och tanken på anlagd brand förefaller därmed ologisk (hade varit bättre att pappren brunnit upp). Åtal väcktes mot disponenten och bokhållaren Josef Petré, som genom svindleri och förfalskning under många år hade han kommit över 57.415 kronor. Denna brist var sannolikt en stor bidragande orsak till aktiens låga värdering. 


År 1913 dömde Häradsrätten Petré till 2 års straffarbete, vilket han överklagade. Först till Hovrätten och därefter till Högsta Domstolen, som slutligen fastställde domen till straffarbete i 1 år och 3 månader att avtjänas på fängelset i Linköping. Efter frigivningen flyttade han till Malmö. Läs mer om Petré nedan.


I mars 1916 går Sandbergs smedja definitivt ur tiden. W. Aug. Sandbergs Manufaktur AB i likvidation köps upp av Fredrik Törner och J A Sundling, som redan tidigare var storägare till fastigheter vid Motala Ström och i Holm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Sandberg-smederna


Lars Vilhelm Sandberg föddes 12/2 1803 på Lindenäs Säteri, där fadern var inspektor.

1825 kom Lars Vilhelm till Motala Backgård och började arbeta som smedsdräng i knipphammarsmedjan. Han gifte sig med Catharina Johansdotter (1808-1864) och de bosatte sig på gården Carlsnäs på Backgårdens ägor. Paret fick åtta barn, varav fem överlevde till vuxen ålder: Wilhelm August f. 1831, Chatarina Wilhelmina 1836, Arfwida Concordia 1839, Amalia Constantina Amanda 1845 och Algot Philip 1851.


Det gick bra för smeden Lars Vilhelm Sandberg och 1830 blev han hälftenägare i smedjan.


När kungsgården Bispmotala styckades upp 1862 i det som bland annat blev gårdarna Agneshög, Marieberg, Gustavsvik och Råssnäs, var Lars Vilhelm framme och köpte Agneshögs gård. Som inspektor på gården tillsattes mågen Sven Magnus Zederström, som bosätter sig där med hustrun Arvida Concordia Sandberg och barnen.

Flygfoto över Agneshögs gård cirka hundra år senare.


Tyvärr blev glädjen inte så långvarig för Lars Vilhelm för han avled redan i oktober året därpå och hans fem barn ärvde Agneshög. Sonen Vilhelm August gick i faderns fotspår och köpte efter faderns död huset Vilhelmsberg, som ligger på Verkstadsvägen ovanför Backgårds knipphammarsmedja. Denna ägdes sedan 1853 av Berndes på Säters gård. De övriga tre syskonen bodde till och från på Agneshög.


År 1874 sålde de fem syskonen Agneshögs gård och Sven Magnus Zederström köpte och flyttade med familjen till Zederslund.


År 1873 blir manufaktursmeden Vilhelm Aug. Sandberg invald i Sällskapet TT.

Vilhelm Aug. Sandberg i TT.


Den 5/5 1891 avled Vilhelm August Sandberg, 60 år gammal. Dödsorsak njurlidande. Året innan han dog hade han omvandlat sin smedja till aktiebolag.


I bouppteckningen värderades boet till 41.462 kr, vari ingick aktier för 58.500 kr i Sandbergs Manufaktur AB. Enligt testamente fick änkan Mathilda Carolina full äganderätt till boet så länge hon levde och var ogift (paret hade inga barn). År 1894 flyttade hon till Landskrona och bosatte sig hos sin syster garvarehustrun Clara Christina Aulin, där hon avled 1913 utan några tillgångar (aktierna i bolaget var nog värdelösa vid det laget). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Berndes på säter


Melker Teodor Berndes föddes 5/7 1805 på Hageby Storgård utanför Skänninge, son till assessorn och kronobefallningsmannen Adolf Berndes, född 1771 i Stockholm och död  1826 på Blommedals säteri i Västra Ny socken, dit familjen flyttade 1807.


Redan som 19-åring flyttade Melker till Säters gård (fadern ägde även denna, som ligger strax söder om Blommedal), först som arrendator men snart som ägare (troligen efter att även modern dött 1930).

Säters Gård med Håleberget i bakgrunden.

Berndes gifter sig 1827 med Catharina Charlotta f. Bergström (född 19/5 1804 i Linköping) och paret får tre barn.


År 1953 blir han ägare till Motala Backgårds knipphammare och utökar den verksamheten med en stångjärnshammare samt anställer ett flertal smedsmästare och drängar. Döper anläggningen till Katrinefors Bruk (efter hustrun Katarina) och kan nu titulera sig brukspatron.


Samma år förvärvar han även hälften uti Holms Öster-, Wester-, Mellan- och Norrgård med dithörande jord, kvarnar, såg och manufakturverk.


År 1878 avlider hustrun Charlotta Katharina och i bouppteckningen uppges hela boets värde till 134.700 kr efter avdrag för skulder. Nedan ett utdrag visande fastigheterna i dödsboet:

Fastigheterna i herrskapets Berndes tillgångar i bouppteckningen.


Andra hälften av Holms gårdar ägde M T Berndes brorson Ludvig Berndes och dennes svåger Elof Toutin, gift med M T Berndes brorsdotter Axelina Carolina Therese, enl. lagfart från 1874. Denna hälft övergår 1878 till Berndes bokhållare Sven Magnus Zederström.


Det går dock dåligt med affärerna för Berndes och Zederström och dessa försätts i konkurs 1886.


I mars 1884 säljer Berndes Säters gård och flyttar till Holm. De möbler han har tagit med sig från Säter bjuds ut på auktion:


Auktion den 13/3 1885: Som bruksägare Berndes avflyttar från orten, låter han å auktion vid Holm, lördag den 13 mars från kl 1 e m försälja glas, porslin, kökssaker, järnspisel med grytor, finare möbler som divan, mat-, spel- o skrivbord, stolar, 3 soffor, chiffonier, byrå, imperialsäng, speglar, väggur mm.

Alb. K. Widegren                     C. Aug. Kinnander


Berndes flyttar till sin dotter Hilma i Linköping.


Samtidigt säljs även gården Golby i Nykyrka socken.


År 1888 övertar Östgöta Hypoteksförening Varby egendomar.


Den 18/2 1889 avlider förre brukpatronen Melker Teodor Berndes i princip utblottad. Som dödsorsak anges reumatism och ålderdomsavtyning. Han blev 83 år gammal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zederström på Zederslund


Sven Magnus föddes den 14/5 1831 i Örberga, där fadern var arrendator. Familjen hette Svensson i efternamn, men vid flytten till Motala tog Sven Magnus efternamnet Zederström.


Till Säter kommer 1850 ynglingen Sven Magnus Zederström och blir efter några år bokhållare hos Berndes.


1954 flyttar Sven Magnus till Holm, där han arrenderar Östergården som ägs av Berndes. 1858 gifter han sig med knipphammarsmeden Lars Vilhelm Sandbergs dotter Arvida Concordia (syster till smeden Vilhelm August).


1962 flyttar familjen till Agneshögs gård, som samma år köpts av smeden Lars Vilhelm Sandberg. Sven Magnus blir där inspektor. 1963 avlider Lars Vilhelm och de fem barnen ärver gården. År 1874 säljer de gården, men Sven Magnus övertar en från Agneshög avstyckad gård, som ges namnet Zederslund efter honom själv.

Mitt i bild syns läroverket, som byggdes 1943. T v är baksidan på Zederslunds mangårdsbyggnad, som låg mitt i Borgmästaregatan och revs strax efteråt. I förgrunden syns lite av Zederslundsgatan.


År 1875 blir Zederström invald i Sällskapet TT.

Sven Magnus Zederström i TT.


Den 1 oktober 1884 säljer Zederström sitt Zederslund och flyttar med fru och sju barn till Holm.


I augusti 1885 flyttar familjen till Stockholm.


Sven Magnus dör 24/12 1905 på Västerlånggatan 22 i Storkyrko församling.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Josef Petré


Josef Emil Petersson föddes 31/1 1866 i Norrköping. Redan när Josef är fem månader gammal avlider fadern, skräddargesällen Anders Johan Pettersson, i lungsot. Modern blir nu ensam att försörja fyra små barn, vara den äldste ännu inte fyllt sex år. Hon gifter inte om sig utan tycks reda upp det hela ändå. Innan Joset flyttar till Motala arbetar han som biträde hos en handlare och har sannolikt där fått lära sig till bokhållare.


I slutet på 1894 flyttar Josef till Motala,  byter efternamn till Petré och bosätter sig på Vilhelmsberg, Verkstadsvägen 28, för att arbeta som bokhållare och disponent på W. Aug. Sandbergs Manufaktur AB.


I Motala verkar han att trivas som fisken i vattnet och redan 1895 blir han intagen som medlem i Sällskapet TT.

Josef Petré i Sällskapet TT.


År 1900 flyttar han in som hyresgäst i Lundqvistska villan i Kanalparken.


År 1902 – 1905 är han inneboende i Villa Framnäs på Verkstadsvägen 11, där tidigare grosshandlare Oscar Gylling residerat.


Från 1905 – 1915  hyr han lägenhet på Östermalmsgatan 3.

Östermalmsgatan 3 (tidigare Nya Skolgatan)


År 1911 är Petré med i bildandet av Motala Museiförening:


”De sju herrar, som samlats för att överlägga om önskvärdheten att åstadkomma en sammanslutning för tillvaratagande och vårdande av museiföremål av zoologisk, etnografisk, kulturhistorisk och konsthistorisk art var bankdirektören G.S.Wigert, disponenten J. Petré för W. Aug. Sandbergs Manufaktur AB, disponenten Hugo Andersson, skapare av Hyddmarkens bostadsområde, tidigare kallat Oxhagen, fotografen John Wallgren, vars ateljé låg i hörnet Platensgatan-Källgatan, folkskolläraren vid Skolgårda Hugo Sundin, som till sin död 1929 ägde och bebodde fastigheten vid Utsiktsvägen 12 (uppförd av rektorn för Motala kortlivade folkhögskola, finländaren Uno Stadius), redaktören för Motala Posten Georg Scheutz samt värden på stället, den store idealisten och initiativtagaren till sammanträdet Hjalmar Flodin.”


1912 ödeläggs smedjan i en brand, bara kontorsbyggnaden förblir oskadd.

Sandbergs kontorsbyggnad flera år efter branden. Till vänster ser man Vilhelmsberg.


I oktober 1913 blir Petré dömd i Högsta domstolen för trolöshet mot huvudman.

 Domen i korthet: Josef Petré, som från och med den 28 december 1894 intill häktningsdagen den 8 mars 1913 varit disponent för W. Aug. Sandbergs Manufaktur AB med skyldighet för honom att ensam sköta bolagets affärer och den enligt lag bolaget åliggande bokföringen, har sedan 1898 underlåtet kreditera vissa firmor för av dem till bolaget utbetalda belopp, i följd varav han kommit i skuld till bolaget med 57.415 kronor 97 öre.

Även att för att dölja detta sitt förfarande påföljande år i bolagets böcker såsom ingående balans å beröda firmors konti upptagit dessa redan guldna fordringsbelopp, samt jämväl å andra firmors konti infört fingerade belopp genom kreditering å andra tider än inbetalningarna verkställts, samt således genom sitt omförmälta förfarande gjort sig skyldig till förfalskningsbrott, vilka dock måste utgöra fortsättning av en och samma förbrytelse.


Alltså prövade häradsrätten skäligt döma den åtalade till straffarbete under två år.


Efter överklagande till först Hovrätten och senare Högsta domstolen fastställdes domen till straffarbete i ett år och tre månader att avtjänas vid fängelset i Linköping.


Efter frigivningen flyttar Petré i slutet på november 1914 till Malmö. År 1927 flyttar han till Stockholm, där han avlider 1932 i Katarina församling, Stockholm. Ogift.