Fotografer A - J

Fotografer A - J

Ahlström, Johan 1841-1907

Johan Peter Ahlström föddes den 2/11 1841 i Alskogs socken på Gotland som äldst av fyra syskon. Fadern var kustroddare. Redan som 16-åring flyttar Johan till Visby, där han får arbete som lärling hos målare Nordström. Johan får snart gesällbrev och 1865 står han antecknad som målare.

 

I Visby flyttar Ahlström omkring lite och är svår att följa i kyrkböckerna. Tidvis finns han på obestämd ort, tills han i januari 1873 skriver sig i Motala och köper fastigheten Brandsnäs, belägen i nedre Holm strax bakom Gästgivaregården. Att han befunnit sig i Motalatrakten långt tidigare finns dock fotografiska bevis för. Bl a var han redan på 1860-talet i Åmmeberg och utförde fotodokumentering åt det år 1857 i Sverige nyetablerade, belgiska gruvbolaget La Vieille Montagne.

Rosthyttan i Åmmeberg byggdes 1863. Luckorna till ugnarna är tillverkade vid Motala Verkstad.

Ingången till Mecksjö gruva belägen strax sydost om Zinkgruvan, år 1867.

Gjuteriet i Motala Verkstad troligen vid mitten av 1860-talet.

Järnvägsbygge i Karlsbytrakten i början på 1870-talet.

På de tidiga fotona anbringades en stämpel på baksidan.

Hemma på gården i Brandsnäs låter Ahlström bygga en ateljé, vilken återfinns avbildad på baksidan av tidiga porträttbilder.

Ahlström sitter med en vän i trädgården.

Baksida med tecknad bild på ateljén.

Porträttfoto i de luxeutförande...

...på svart kartong med guldskrift.

En annan design på baksida.

År 1882 flyttar Ahlströms syster Maria med sin familj från Visby in i Brandsnäs. Hon var gift med målarmästare Andreas Rehnström. Paret hade tre barn, varav den äldste hette Alfred och fick arbete som fotografibiträde hos Ahlström.

Rehnström visar sig ha god talang för fotografi-konsten och kommer vartefter att överta rörelsen efter Ahlström, som mer och mer övergår till att arbeta som pyrotekniker.

 

Vidstående annons var införd i en almanacka år 1893. Lägg märke till de generösa öppettiderna.

Ahlström som pyrotekniker.

Annons införd i almanacka år 1893.

När Ahlström avlider 23/4 1907 bor han fortfarande i Brandsnäs och som dödsorsak anges akut lunginflammation och kronisk alkoholism. Han förblev ogift hela livet.

 

Han efterlämnar en rik produktion av porträttfoton och inte minst många dokumenterande bilder av industri-, stads- och landskapsvyer samt av människor i vardagen.

Johan Ahlström

Klockarebacken i Motala på 1870-talet med Klockaregården mitt i bild.

Andrén, Carl 1868-1951

Bergman, Knut 1905-1978

Bergstedt, Frans 1827-1886

Per Frans Joel föddes 30/10 1827 på komministergården i Motala. Fadern var komministern Anders Petter Bergstedt. Vid dopet antecknades sex faddrar, nämligen major C G Thalén i Stockholm (morfar till Frans), nämndemannen Nils Eriksson i Holm, fröken Christine Gyllenrahm på Carlshult, änkefru Gjerling på Kronohemmanet Davidshem, handlanden Fredrik Wallander i Motala samt mamsell Charlotta Lagergren i Vinnerstad.

 

När komministern Bergstedt avlider i december 1831 av nervfeber (tyfus) är det alltså väl sörjt för hans efterlevande. Hustrun Eleonora Lovisa f. Thalén och de två sönerna får husrum hos änkefru Lisa Gjerling i Davidshem. Snart är Frans ensam med modern, då den yngste sonen avlider 1834, endast 3 år gammal. När fru Gjerling dör 1837, flyttar Frans och hans mor hem till morbrodern löjtnant Frans Otto Thalén, ägare till fastigheten Kv. Buntmakaren nr 2.

 

Varken den militära eller prästerliga banan tycktes locka Frans, så år 1842 endast femton år gammal flyttar han hemifrån till S:t Olai församling i Norrköping, där han får anställning som bodbetjänt hos handlande Brunbäck i Kv. Diket. Efter några år flytt till Kv. God Vän och arbete hos handlande Skog.

 

Sju år senare är Frans färdig med Norrköping och ställer kosan hemöver. Efter en tids arbete som bokhandelsbetjänt hos handlare Beckman i Vadstena, bosätter han sig i Motala. År 1850 startar han egen bokhandelsrörelse i Renholmska gården på Bispmotalagatan 4.

Rehnholmska gården i hörnet av Bispmotalagatan och Kyrkogatan på 1860-talet.

Men att livnära sig på enbart bokförsäljning var inte tänkbart vid den här tiden. Dels var invånar-antalet i Motala endast ca 500 personer, dels fanns det inte så många tryckta alster att sälja och till sist var det lite si och så med läskunnigheten. Därför utökades sortimentet med allehanda andra varor såsom kemikalier, skönhets- och toalettartiklar, råttgift, tobak, käppar och paraplyer, diverse hushållsartiklar samt mycket, mycket annat..

 

Men Frans är inte den som slår sig till ro utan snart börjar ett annat intresse göra sig gällande. Exakt när han skaffar sig en kamera och börjar att fotografera är svårt att säga, men år 1861 överlåter han bokhandeln till kamreren vid Motala Verkstad H G Enberg. Denne behåller affären fram till 1889, då Valfrid Nilsson övertar rörelsen. I samma byggnad kommer bokhandeln sedan att finnas kvar ytterligare drygt 100 år och anses var en av landets absolut äldsta.

 

Frans ska nu livnära sig på fotokonsten och då behöver man en ateljé. En anspråkslös sådan skaffar han sig på andra sidan av Kyrkogatan på den tomt där senare Hotell Nilsson skulle byggas. Med största sannolikhet var han köpingens första fotograf. Tyvärr var det mindre vanligt i fotografi-konstens barndom att märka fotona med firmanamnet. Men om orten eller namnet på den avporträtterade är känt, så kan man möjligen med ledning av utseende, kläder, rekvisita o dyl lista ut vem fotografen är. Många av de allra äldsta porträtten kan på så vis med stor sannolikhet tillskrivas Frans. Nedan exempel på porträtt med firmanamnet angivet antingen på framsidan eller baksidan.

Johan Landberg

Anders Thamsten

Lovisa Landberg

Baksida Anders Thamsten

Didrika Duberg, d. 1869

Baksida Didrika Duberg

Frans flyttar runt en del i köpingen, men en stor del av tiden bor han på Hotell Bergström på Platensgatan 17.

 

År 1872 flyttar han upp till Stockholm och bosätter sig i Hedvig Eleonora församling. Där antecknas hans yrke såsom resande, bokhandlare o dyl.

 

Den 5 mars 1886 avlider Frans Bergstedt på Sabbatsbergs sjukhem i Stockholm. Dödsorsaken var kronisk njurinflammation samt blodslag (hjärnblödning). Han var aldrig gift.

Kolorerat självporträtt

Dahlqvist, Alfred Theodor 1837-1893

Falk, Helge 1902-1972

Fischer, Erik Wilhelm 1903-1994

Erik Wilhelm Fischer föddes den 9/6 1903 i Lomma norr om Malmö, där fadern ägde en tegelfabrik.

I november 1924 flyttar han till Uppsala. Som sitt yrke uppger han fotograf, så troligen har han arbetat som fotografibiträde redan innan han flyttade hemifrån.

 

Från Uppsala via några månader i Södertälje kommer Fischer till Motala i november 1927. Han bosätter sig i Kv. Linden och börjar arbeta hos fotografen Maria Wallgren (änka efter fotograf John Wallgren, se artikel om honom). Sannolikt har hon annonserat efter en kompanjon i sin fotografirörelse. Efter ett par år har han övertagit ateljén, men veterligen aldrig i eget namn då all produktion fram till firmans upphörande i början på 1930-talet tycks vara märkt John Wallgren.

 

Den 4 november 1930 utbröt eldsvåda i ateljén, som var belägen i ett särskilt hus på gården. Brandorsaken ansågs vara överhettning i en kamin och skadorna blev omfattande. Sannolikt återställdes ateljén till brukbart skick, för Fischer blev kvar ytterligare tre år i Motala. 1934 revs ateljén, då tomten skulle bebyggas.

 

I december 1933 flyttar Fischer till Lund och öppnar ateljé Foto Fischer. Han bor då hos modern, som efter faderns död 1925 bosatt sig i de centrala delarna av staden.

 

I maj månad 1935 gifter han sig med Anna Maria Wallgren, dotter till fotograferna Maria och John Wallgren i Motala och paret bosätter sig i Malmö. Huruvida Fischer även har ateljé i Malmö är ej klarlagt. I november 1939 är familjen Fischer tillbaka i Lund och har nu fått en son. Nedan exempel på beställningsfotografering åt Lasarettet i Lund.

Byggnad vid S:t Lars sjukhus i Lund, foto E W Fischer.

Lasarettsdirektör Sjöbring,

Ateljé Fischer 1942.

Professor Edling,

Foto Fischer 1943.

År 1945 går flytten till Göteborg, där familjen bosätter sig på Hedåsgatan 17, bara ett par kvarter från arbetsplatsen som ska bli Fischer Foto på Kungsportsavenyn 45. Affären finns fortfarande kvar på samma gatuadress, men nu med andra ägare och under namnet Götaplatsens Foto.

 

Erik Fischer avlider 15/12 1994 i Göteborg. Ett halvår senare dör hans hustru Anna Maria född Wallgren i Motala och en 100-årig fotografiepok Wallgren-Fischer går i graven.

Grönberg, Ester 1879-1978

Hagberg, Helga 1880-1965

Hoflund, Gunnar 1914-2010

Johansson, Viktor 1878-1964